سرکار خانم سارا جلیلیان از اساتید ارزنده مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد مقام اول رقایت های ورزشی مراکز  علمی کاربردی استان را به خود اختصاص دادند.