کسب مقام اول  مسابقات تنیس روی میز مراکز علمی کاربردی استان توست استاد ارزنده سرکار خانم فرزانه چمنی