کاردان فنی عمران سازه های پیش ساخته

مدیر گروه مسعود رجبی المدشت 
راه های ارتباطی  38787766-051داخلي(125)
چارت درسی کاردان فنی عمران سازه های پیش ساخته  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: