کارشناسی حقوق ثبتی

مدیر گروه  ابوافضل قابل
راه های ارتباطی  38787766- 051داخلي (117)
چارت درسی کارشناسی حقوق ثبتی  دانلود

 

آشنایی بیشتر با رشته: