اداره آموزش های کوتاه مدت

پایگاه اطلاع رسانی کارگاه ها، سمینارها، همایش های آموزشی کارکنان شهرداریها